Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przy Ośrodku działa 12-osobowa Rada Doradztwa Rolniczego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, który zapewnia realny wpływ środowisk rolniczych i wiejskich na program oraz działalność MODR.

Priorytety działalności MODR:

  • Zapewnienie pełnej absorbcji środków pomocowych poprzez implementację instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
  • Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na bazie małej i średniej przedsiębiorczości oraz działań różnicujących dochody ludności wiejskiej,
  • Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania oraz przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  • Kompleksowe oddziaływanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy rolników w zakresie odnoszącym się do norm i standardów przewidzianych w „zasadzie wzajemnej zgodności”,
  • Wdrażanie nowoczesnych metod gospodarowania uwzględniających kryteria jakościowe oraz ekonomiczno – rynkowe,
  • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji terenów wiejskich na bazie tradycyjnych wartości kulturowych poszczególnych regionów naszego województwa,
  • Udzielanie pomocy w organizowaniu się rolników w zespołowe formy działania i grupy producenckie,
  • Prowadzenie działalności oświatowej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i uwarunkowań.