Aсоциация ARID

В сухи асоциация е създадена през август 2009 в Краков. В сухи асоциация сътрудничи с 10 постоянни служители и десетина или така експерти.
От самото си създаване целта на Асоциацията е да подкрепя развитието на регионите, включително, преди всичко, формирането на нагласи, отворени към знанието и иновациите и разпространяването на съвременни информационни технологии. Асоциацията е насочена и към улесняване на потока от информация за най-новите постижения на науката и технологиите, приложими за ученето през целия живот на възрастните.

www.arid.org.pl