logoARIDArid

CELE STOWARZYSZENIA ARID

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju regionów, w tym przede wszystkim:
1. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje.
2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych.
3. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.
4. Utrwalanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego dla współczesnych rozwiązań.
5. Wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
6. Stworzenie warunków sprzyjających przełamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych.
7. Ułatwianie nawiązywania partnerskich kontaktów.  
8. Popularyzowanie problematyki środowiska naturalnego i ekologicznych metod gospodarowania.<br/>

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. programowanie, organizację i prowadzenie różnorodnych form kształcenia oraz doskonalenia zawodowego,
2. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze szkoleniowym, informacyjnym oraz publicystycznym,
3. współudział w badaniach istotnych dla rozwoju regionalnego,
4. opracowywanie analiz, oceny oraz prowadzenie doradztwa dla różnych grup zawodowych, między innymi liderów, nauczycieli i doradców,
5. promocję i wspieranie przedsiębiorczości,
6. świadczenie pomocy w organizowaniu i rozwoju lokalnych grup działania,
7. współudział w doskonaleniu zawodowym doradców, nauczycieli oraz liderów społeczności lokalnej w zakresie odnowy wsi i odbudowy dziedzictwa kulturowego,
8. współudział w przygotowywaniu kadr do wykorzystania pomocy finansowej z Unii Europejskiej i Banku Światowego,
9. współpracę we wdrażaniu programów strukturalnych Unii Europejskiej,
10. współpracę z uczelniami i jednostkami badawczo–rozwojowymi w zakresie wdrażania wyników badań,
11. prowadzenie szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, kursów i warsztatów,
12. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działania są zbieżne z celami statutowymi stowarzyszenia,
13. promocję działalności stowarzyszenia w środkach społecznego przekazu oraz wobec podmiotów życia publicznego.

English version Strona domowa

© Prawa autorskie. Stowarzyszenie ARID                                

Ostatnia aktualizacja 25.04.2019